Environmentální politika

Společnost přijala dále uvedené zásady environmentální politiky, které odpovídají povaze, rozsahu a environmentálním dopadům provozovaných činností:
 

- recyklací omezovat znečišťování životního prostředí a přispívat ke zpomalení úbytků
  nerostného bohatství,

- důsledně dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních a jiných předpisů souvisejících
   s ochranou životního prostředí a s významnými environmentálními aspekty, 

- zajistit odborné odstranění dále nerecyklovatelných odpadů a minimalizovat jejich množství,

- trvale zlepšovat realizované činnosti a pracovní podmínky našich zaměstanců tak, aby byl
   minimalizován jejich negativní dopad na životní prostředí a bezpečnost práce,

- důslednou prevencí předcházet haváriím a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní
   dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

 

Takto formulovaná politika je závazkem celé společnosti vůči životnímu prostředí. Závazky vyplývající z environmentální politiky jsou závazné pro všechny zaměstnance.

 

Ve Zbýšově 2.1.2023                                                                     jednatelka společnosti