O společnosti

ZALOŽENÍ A VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Společnost PASPOL s.r.o. působí na trhu od roku 1991.
Postupem času došlo k pozvolnému rozšiřování společnosti až do současné podoby, kdy se sídlo a stálý provoz nachází ve Zbýšově u Oslavan
v bývalém areálu RUD, který firma postupně modernizuje.
V naší firmě pracuje 20-30 stálých zaměstnanců a její roční obrat se pohybuje v řádech 90-150 milionů Kč.

 

VÝROBNÍ PROGRAM

Hlavním nosným programem je ekologické zpracování elektromateriálu, kabelů, demontáže technologických celků a jejich přepracování na druhotné suroviny.

V našem provozu jsou také shromažďovány odpadní oleje, které jsou tříděny podle jednotlivých druhů dle Katalogu odpadů a připravovány k odběru dle požadavků obchodních partnerů.

Používáme specializované výrobní prostředky a máme dostatek zkušených zaměstnanců. Vlastníme drtící linku Eldan, disponujeme vlastní svozovou a manipulační technikou k třídění a úpravě druhotných surovin způsoby R3 a R4, které byly schváleny KÚ JMK odborem životního prostředí. Výrobní postupy společnosti jsou certifikovány dle EMS ČSN EN ISO 14001:2016.

Společnost je zaměřena výlučně na velkoobchodní zpracování vstupního odpadního materiálu. Mezi naše odběratele druhotných surovin patří tuzemské i zahraniční hutě a slévárny.

SOUČASNOST

Díky bohatým zkušenostem v oblasti přepracování a obchodu s kovovým a nekovovým odpadem se řadíme mezi přední subjekty ve svém oboru. Odborně tříděným a ekologicky zpracovaným materiálem na vsázkyschopnou surovinu s důrazem na minimalizaci vzniku vedlejších odpadních produktů naše firma přispívá k ochraně životního prostředí. Díky vysoké kvalitě poskytovaných služeb je firma zařazována do finálních kol výběrových řízení a je nezřídka kdy vybrána k vlastní realizaci soutěžených zakázek.

Naše společnost disponuje vlastními finančními prostředky - provozním kapitálem. V současnosti společnost nečerpá žádné bankovní úvěry a nemá zadluženost vůči finančním institucím. To vše vyplývá z dobrého cash-flow firmy. Společnost má čistě tuzemské vlastníky i kapitál.

Pracovní uplatnění se snažíme nabídnout především lidem z místního regionu. Je kladen důraz na odbornost, dobrý vztah k práci a dlouhodobost pracovního vztahu, čímž firma přispívá ke snížení nezaměstnanosti v daném regionu.

VÝHLED DO BUDOUCNA

V současné době společnost usilovně pracuje na rozšíření a modernizaci provozu, aby bylo možno využívat nejnovějších technologií na zpracování vedlejších odpadních produktů. Tyto odpady nemůžeme recyklovat technologiemi, které v současnosti používáme, a jsme nuceni tyto odpady předat jinému subjektu k likvidaci spálením či skládkování.
Po zavedení dalších technologických postupů, společně s rozšířením areálu, budeme schopni recyklovat i tyto odpady.